Afgørelse om ingen VVM-pligt ved realisering af byudviklingsprojektet Gartnerhaven beliggende øst for Byvej

Hvidovre Kommune, Center for Plan og Miljø, har på baggrund af ansøgningsskema udfyldt af projektejer foretaget en VVM-screening

DGE Miljø- og Ingeniørfirma A/S har ansøgt Hvidovre Kommune om at træffe afgørelse efter miljøvurderingsloven om, hvorvidt et byudviklingsprojekt er omfattet af miljøvurderingspligt. Ansøgningen er indsendt på vegne af Hvidovre Holding I ApS, Plushusene 9 ApS og COBO XI A Ejendomme P/S.

Kommunen har truffet afgørelse om, at realisering af byudviklingsprojektet, der er benævnt Gartnerhaven, ikke er omfattet af miljøvurderingspligt. Vi vurderer, at det ansøgte projekt kan gennemføres uden at påvirke miljøet væsentligt. Afgørelsen er truffet med hjemmel i miljøvurderingslovens § 21.

Byudviklingsprojektet Gartnerhaven er beliggende øst for Byvej mellem Brostykkevej i syd og Nordlundsstien i nord. Projektet omfatter etablering af ca. 550 boliger og et naturområde. Den forventede anlægsperiode er angivet frem til oktober 2025.

Byudviklingsområdet er omfattet af Lokalplan 472 for et natur- og byområde øst for Byvej.

Klagevejledning

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet, jævnfør miljøvurderingsloven § 49. Klagefristen er 4 uger efter afgørelsen er meddelt. Klagen skal således indgives senest den 21-02-2024.

Du klager via Klageportalen, som du finder via www.naevneneshus.dk, www.borger.dk eller www.virk.dk. Du logger på Klageportalen med NEM-ID.

 

Du kan læse ansøgningen og afgørelsen ved at følge nedenstående link. Der er en udvidet klagevejledning i selve afgørelsen. 


Dit høringssvar

Skriv dit fulde navn
Upload dit høringssvar

Indsendte høringssvar